รันคำสั่ง command line ด้วยฟังก์ชัน exec ของ PHP

ฟังก์ชัน exec ของ PHP เป็นอีกฟังก์ชันหนึ่งที่น่าสนใจครับ เพราะถ้าเกิดเราต้องการให้เจ้า PHP ไปเรียกใช้คำสั่ง command line และจะคืนค่ากลับ (return)มาเป็น string บรรทัดสุดท้ายที่ได้จากการรันคำสั่ง $command ไปดูรูปแบบการใช้งานและตัวอย่างการใช้งานครับ

รูปแบบการใช้งานฟังก์ชัน exec

string exec ( string $command [, array &$output [, int &$return_var ]] )

$command คือ คำสั่งที่เราต้องการจะรัน
$output คือ ตัวแปรที่ใช้เก็บผลรับของการรันคำสั่ง $command ที่แสดงออกมา
$return_var คือ ค่าที่คำสั่ง $command ให้คืนกลับมา (return)
ตัวอย่างการใช้งานฟังก์ชัน exec

<?php
// outputs the username that owns the running php/httpd process
// (on a system with the "whoami" executable in the path)
echo exec('whoami');
?>

ศึกษาเพิ่มเติมได้ที่นี่ครับ