IMOOH.COM

บทความที่เกี่ยวข้องกับ: in array

การใช้งานฟังก์ชัน in_array ใน PHP

ฟังก์ชัน in_array เป็นฟังก์ชันที่ใช้ตรวจสอบค่าใน array ว่ามีค่าที่เราต้องการอยู่หรือป่าว โดยฟังก์ชันนี้จะส่งค่ากลับมา (return) เป็น true ถ้าหากมีค่าที่เราต้องการใน arrray นั้น และจะส่่งค่ากลับมาเป็น false ถ้าไม่มีค่าที่เราต้องการอยู่ใน array