ตัวอย่างการใช้งานฟังก์ชัน sort กับ array ของ PHP

วันนี้มีปัญหาในการเรียงลำดับข้อมูลด้วย PHP ก็เลยเอามาเก็บไว้กันลืมครับ ฟังก์ชัน sort ของ PHP มีรูปแบบการใช้งานคือ

bool sort ( array &$array [, int $sort_flags = SORT_REGULAR ] )

ฟังก์ชัน sort นี้จะเรียงลำดับข้อมูลใน array จากน้อยไปหามากและจะส่งค่ากับมาเป็น true หากทำงานสำเร็จ และส่งค่ากลับเป็น false หากไม่สำเร็จ

ตัวอย่าง

<?php

$fruits = array(“lemon”,”banana”,”orange”,”apple”);

if(sort($fruits)){

foreach($fruits as $key=>$value){

echo ‘fruits[‘.$key.’] = ‘.$value.'<br />’;

}

}

?>

ผลที่ได้

fruits[0] = apple
fruits[1] = banana
fruits[2] = lemon
fruits[3] = orange