วิธีแก้ปัญหา No Access Control Allow Origin Elasticsearch

สำหรับเหล่าสาวกของ Elasticsearch ที่ต้องการจะเรียกใช้งาน Elasticsearch ด้วย Ajax อาจจะต้องพบกับปัญหา “No Access Control Allow Origin” ที่เกิดจากการเรียกข้ามโดเมน วิธีแก้ปัญหาก็ให้เข้าไปตั้งค่าของ Elasticsearch ที่ไฟล์ elasticsearch.yml

ข้อความแสดง Error อาจจะขึ้นประมาณนี้ครับ

XMLHttpRequest cannot load http://localhost:9200/. No 'Access-Control-Allow-Origin' header is present on the requested resource. Origin 'http://localhost:8080' is therefore not allowed access.

วิธีแก้ไขเข้าไปแก้ไขไฟล์ elasticsearch.yml เพื่อเปิดใช้งาน cors ครับ

http.cors.enabled : true
 
http.cors.allow-origin : "*"
http.cors.allow-methods : OPTIONS, HEAD, GET, POST, PUT, DELETE
http.cors.allow-headers : X-Requested-With,X-Auth-Token,Content-Type, Content-Length

แหล่งข้อมูล: How to solve No Access Control Allow Origin with elastic search