ฟังก์ชัน implode ใน PHP

ฟังก์ชัน implode ใน PHP นั้น จะทำงานโดยการนำค่าในอาร์เรย์มาต่อกัน (join) ด้วย ซึ่งเราสามารถกำหนดได้ด้วยว่าจะำนำมาต่อกันด้วย string อะไร พูดไปเดี๊ยวจะงง มาดูรูปแบบและตัวอย่างการใช้งานของฟังก์ชัน implode กันดีกว่าครับ

รูปแบบการใช้งานที่ 1

string implode ( string $glue , array $pieces )

รูปแบบการใช้งานที่ 2

string implode ( array $pieces )

จากรูปแบบการใช้งานถ้าเราต้องการจะแทรก string ระหว่างค่าที่นำมาต่อกันก็จะใช้รูปแบบที่ 1 ครับ แต่ถ้าไม่้ต้องการระบุ string ที่ต้องการจะแทรกก็จะใช้รูปแบบที่ 2

ตัวอย่างครับ

<?php

$arr_test = array(‘a’,’b’,’c’,’d’);
//ใช้งานรูปแบบที่ 1 ด้วยการแทรก ‘-‘ ระหว่างค่าของอาร์เรย์
echo implode(‘-‘,$arr_test).'<br/>’;

//ใช้งานรูปแบบที่ 2 ไม่ต้องการแทรกอะไร
echo implode($arr_test);

?>

ผลลัพธ์

a-b-c-d

abcd

หวังว่าคงมีประโยชน์กับเพื่อนๆ นะครับ