ตัวอย่างการตั้งค่า Apache log4j ไม่ให้แสดงบน console

บันทีกนี้เกี่ยวกับการตั้งค่า Apache log4j ไม่ให้แสดงผลออกทาง console หรือเป็นการ disable logging display

# Set root logger level เป็น OFF และให้แสดงเฉพาะ myLogger
# ถ้าต้องการให้แสดงผลออกทาง console ก็ให้ตั้งเป็น DEBUG,WARN,INFO.
log4j.rootLogger=OFF, myLogger

# ตั้งค่า myLogger ให้เป็น logger ที่แสดงออกทาง console.
log4j.appender.myLogger=org.apache.log4j.ConsoleAppender

# ตั้งค่ารูปแบบการแสดงผลให้กับ myLogger.
log4j.appender.myLogger.layout=org.apache.log4j.PatternLayout
log4j.appender.myLogger.layout.ConversionPattern=%d [%t] %-5p %c - %m%n

แหล่งข้อมูล: apache.org