การใช้งานฟังก์ชัน count ใน PHP

ฟังก์ชัน count เป็นอีกฟังก์ชันหนึ่งที่มีการใช้งานบ่อยมาก เมื่อเราใช้งานอาร์เรย์ใน PHP โดยฟังก์ชันนี้จะส่งค่ากลับเป็นจำนวนสมาชิก(element) ในอาร์เรย์

รูปแบบการใช้งาน

int count ( mixed $var [, int $mode = COUNT_NORMAL ] )

ตัวอย่างการใช้งาน

<?php
$food = array(‘fruits’ => array(‘orange’, ‘banana’, ‘apple’),
‘veggie’ => array(‘carrot’, ‘collard’, ‘pea’));

// กำหนดให้มีการนับแบบ recursive
echo count($food, COUNT_RECURSIVE); // ผลลัพธ์ 8

// ไม่ระบุ argument ที่ 2 จะเป็นการนับแบบปกติ
echo count($food); // ผลลัพธ์ 2

?>

แหล่งข้อมูล: PHP: function count