การติดตั้ง HipHop-PHP บน Ubuntu

หลังจากที่ผมพยายาม complile เจ้าตัว HipHop ตั้งนาน แต่ก็ compileไม่สำเร็จซักที

จนไปเจอตัวที่มีคน compile ไว้แล้ว ซึ่งทำงานได้บน Ubuntu 10.04, Ubuntu 9.10, Ubuntu 9.04 ก็เลยเอามาโพสต์ไว้ซะเลย

วิธีติดตั้งบน Ubuntu 10.04

1. เพิ่ม repositary เข้าไปใน /etc/apt/source.list

deb http://deb.huichen.org hphp/

2. ติดตั้ง package ที่จำเป็นต้องใช้

sudo apt-get update
sudo apt-get install git-core cmake g++ libboost-dev flex bison re2c libmysqlclient15-dev libxml2-dev libmcrypt-dev libicu-dev openssl binutils-dev libcap-dev libgd2-xpm-dev zlib1g-dev libtbb-dev libonig-dev libpcre3-dev autoconf libtool libcurl4-openssl-dev libboost-system-dev libboost-program-options-dev libboost-filesystem-dev wget libmemcached-dev libcurl3 libevent-dev libicu42 gawk

3. ติดตั้ง HipHop

apt-get install hphp

วิธีติดตั้งบน Ubuntu 9.04 และ Ubuntu 9.10

1. เพิ่ม repositary เข้าไปใน /etc/apt/source.list

deb http://deb.huichen.org hphp/
deb http://deb.huichen.org hphp-old/

2. ติดตั้ง package ที่จำเป็นต้องใช้

sudo apt-get update
sudo apt-get install git-core cmake g++ flex bison re2c  libmysqlclient15-dev libxml2-dev libmcrypt-dev libicu-dev openssl  binutils-dev libcap-dev libgd2-xpm-dev zlib1g-dev libtbb-dev libonig-dev  libpcre3-dev autoconf libtool libcurl4-openssl-dev wget  libmemcached-dev libcurl3 libevent-dev libicu42 libboost-system-dev libboost-program-options-dev libboost-filesystem-dev libboost-date-time-dev libboost-graph-dev gawk

3. ติดตั้ง HipHop

apt-get install hphp