การจัดการ PHP Error ด้วย htaccess

โดยปกติแล้วเราจะไม่สามารถเข้าไปยุ่งกับไฟล์ php.ini ได้ วิธีการจัดการกับ PHP error ด้วยการ เรียกใช้ฟังก์ชันของตัว PHP เอง

ini_set('display_error',0);
error_reporting(~E_ALL);

แต่ผมไปอ่านเจออีกวิธีที่จะใช้จัดการกับ PHP error คือ การใช้ไฟล์ htaccess ในการจัดการกับ Error

1. เซตเพื่อไม่ให้แสดงข้อความ error ขึ้นบนเว็บ

php_flag display_startup_errors off
php_flag display_errors off
php_flag html_errors off
php_value docref_root 0
php_value docref_ext 0

2. เขียน error เก็บไว้ในไฟล์

php_flag  log_errors on
php_value error_log  /home/path/public_html/domain/PHP_errors.log

3. ป้องกันคนอื่นเข้ามาอ่านไฟล์ที่เขียนไว้

<Files PHP_errors.log>
 Order allow,deny
 Deny from all
 Satisfy All
</Files>

เท่านี้เราก็สามารถจัดการกับ PHP error ที่เกิดขึ้นได้แล้วครับ