PHP: การใช้งานฟังก์ชัน array_merge

ฟังก์ชัน array_merge เป็นอีกหนึ่งฟังก์ชันที่ผมใช้บ่อยอยู่เหมือนกัน ลักษณะการทำงานของฟังก์ชันนี้จะเป็นการนำเอา array มารวมกัน ถ้าหาก array มี index ที่เหมือนกัน ค่าของ array ท้ายสุดจะถูกนำมาใช้ ตรงนี้นี่เองที่ผมชอบเอามาใช้ในการกำหนดค่าตั้งต้น (default) ให้กับ array

รูปแบบการใช้งาน

array array_merge ( array $array1 [, array $... ] )

ตัวอย่างการใช้งาน

&lt;?php<br />
$array1 = array(&quot;color&quot; =&gt; &quot;red&quot;, 2, 4);<br />
$array2 = array(&quot;a&quot;, &quot;b&quot;, &quot;color&quot; =&gt; &quot;green&quot;, &quot;shape&quot; =&gt; &quot;trapezoid&quot;, 4);<br />
$result = array_merge($array1, $array2);<br />
print_r($result);<br />
?&gt;

ผลลัพธ์ที่ได้

Array<br />
(<br />
  [color] =&gt; green<br />
  [0] =&gt; 2<br />
  [1] =&gt; 4<br />
  [2] =&gt; a<br />
  [3] =&gt; b<br />
  [shape] =&gt; trapezoid<br />
  [4] =&gt; 4<br />
)