วิธีการใช้ PHP เชื่อมต่อฐานข้อมูล MySQL

เกี่ยวกับ PHP เชื่อมต่อฐานข้อมูล MySQL จะใช้ทีไรเป็นต้องค้นทุกที ก็เลยเอามาเก็บไว้ซะเลย เผื่อจะมีเพื่อนๆ ที่กำลังหาข้อมูลหรือกำลังติดปัญหาในการใช้งานฐานข้อมูล MySQL ผ่าน PHP อยู่ด้วย ซึ่งตัวอย่างนี้จะประกอบด้วย วิธีการเชื่อมต่อฐานข้อมูล และการดึงข้อมูล (select) มาแสดงด้วยการ fetch ผลการค้นหาออกมาเป็น array ครับ

&lt;?php<br />
//เชื่อมต่อ<br />
$con = mysql_connect(&quot;localhost&quot;,&quot;ชื่อผู้ใช้งาน&quot;,&quot;รหัสผ่าน&quot;);<br />
if (!$con)<br />
{<br />
die('Could not connect: ' . mysql_error());<br />
}<br />
//เลือกฐานข้อมูล (database) ที่จะใช้<br />
mysql_select_db(&quot;;ชื่อฐานข้อมูลที่จะใช้งาน&quot;;, $con);</p>
<p>$result = mysql_query(&quot;SELECT * FROM Persons&quot;);</p>
<p>while($row = mysql_fetch_array($result))<br />
{<br />
echo $row['FirstName'] ,&quot; &quot;, $row['LastName'],&quot;&lt;br&gt;&quot;;<br />
}<br />
//ปิดการเชื่อมต่อฐานข้อมูล<br />
mysql_close($con);<br />
?&gt;