รันคำสั่ง command line ด้วยฟังก์ชัน exec ของ PHP

ฟังก์ชัน exec ของ PHP เป็นอีกฟังก์ชันหนึ่งที่น่าสนใจครับ เพราะถ้าเกิดเราต้องการให้เจ้า PHP ไปเรียกใช้คำสั่ง command line และจะคืนค่ากลับ (return)มาเป็น string บรรทัดสุดท้ายที่ได้จากการรันคำสั่ง $command ไปดูรูปแบบการใช้งานและตัวอย่างการใช้งานครับ

รูปแบบการใช้งานฟังก์ชัน exec

<br />
string exec ( string $command [, array &amp;$output [, int &amp;$return_var ]] )<br />

$command คือ คำสั่งที่เราต้องการจะรัน
$output คือ ตัวแปรที่ใช้เก็บผลรับของการรันคำสั่ง $command ที่แสดงออกมา
$return_var คือ ค่าที่คำสั่ง $command ให้คืนกลับมา (return)
ตัวอย่างการใช้งานฟังก์ชัน exec

<br />
&lt;?php<br />
// outputs the username that owns the running php/httpd process<br />
// (on a system with the &quot;whoami&quot; executable in the path)<br />
echo exec('whoami');<br />
?&gt;<br />

ศึกษาเพิ่มเติมได้ที่นี่ครับ